Jak wygląda przebieg sprawy rozwodowej?

Rozwód jest zawsze stresującym wydarzeniem dla obu małżonków. Przed wniesieniem pozwu o rozwód, warto dowiedzieć się, jak przebiega cała procedura. Jest ona określona w przepisach prawnych. W tym wypadku niezwykle ważne jest przestrzeganie przepisów. Jak wnieść pozew o rozwód? Z czym wiąże się to pojęcie? O czym trzeba wiedzieć?

Początkowe działania

Procedura rozwodowa jest inicjowana poprzez wniesienie pozwu. Ustawy prawne wskazują, ze pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego. Kodeks postępowania cywilnego wskazuje, że pozew powinien zawierać:

  • oznaczenie rodzaju pisma,
  • oznaczenie sądu, do którego kierowane jest pismo,
  • imię i nazwisko stron, ich przedstawicieli oraz pełnomocników,
  • osnowę wniosku lub oświadczenia,
  • dowody na poparcie danych okoliczności,
  • podpis strony, przedstawiciela lub pełnomocnika,
  • załączniki.

Ponadto, w pozwie musi znaleźć się miejsce zamieszkania obu stron i numer PESEL powoda. Co jeszcze wskazujemy w piśmie? W tym przypadku trzeba dokładnie określić żądanie i przytoczyć okoliczności faktyczne, jakie uzasadniają żądanie. Przydatna jest informacja o tym, czy strony podjęły próbę mediacji i inne próby rozwiązania sporu. Jeśli ich nie podjęto, trzeba wyjaśnić przyczynę.

Dowiedz się więcej na https://radcasilski.pl/obszar-dzialalnosci/rozwod-gdansk/

Gdzie skierować pozew o rozwód?

Nie zapominajmy o tym, że sądem właściwym pozwu jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowanie mieszkali ostatnio, jeśli chociaż jedno z nich w tym okręgu ma miejsca zamieszkania lub pobytu. W sytuacji, gdy nie ma takiej podstawy, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby pozwanej lub miejsca zamieszkania powoda. Praktycznie rzecz ujmując, zazwyczaj jest to sąd, w okręgu którego małżonkowie wspólnie zamieszkiwali. Po złożeniu pisma rozpoczyna się proces.

Postępowanie rozwodowe zostało zamieszczone w k.p.c. w tytule VII, dotyczącym postępowań odrębnych. To wskazuje, że przebieg rozwodu jest nieco inny od standardowych postępować w zakresie prawa cywilnego.

Najważniejsze kwestie

Nawet w trakcie postępowania, sąd może dążyć do utrzymania małżeństwa. Ma to miejscy wtedy, gdy istnieją ku temu przesłanki. Zazwyczaj wybierane jest postępowanie mediacyjne. Jeżeli dojdzie do ugody, proces rozwodowy jest zakończony, a małżeństwo dalej trwa. Nie zawsze jednak jest to możliwe. W przeciwnym razie sprawa wraca do sądu, który proceduje dalsze czynności.

Pamiętajmy o tym, że w trackie trwania procesu rozwodowego, nie można skorzystać z powództwa wzajemnego, wszczęcia odrębnej sprawy o rozwód lub separację. Faktem jest, że druga strona również może żądać orzeczenia rozwodu. Celem postępowanie jest ustalenie okoliczności, jakie doprowadził do rozkładu pożycia. Sąd ma za zadanie ustalić, czy ewentualny rozkład pożycia nosi znamiona trwałości i zupełności.

Kiedy przyspieszony zostaje rozwód? Wtedy, gdy obie strony nie mają wspólnych małoletnich dzieci, dochodzi do ograniczenia rozwodowego. To z kolei prowadzi do przesłuchania stron. W przepisie jest wskazane, że małoletnie dzieci to takie, które nie ukończyły 18. roku życia.

Jak przebiega rozwód?

Najczęściej podczas procesu rozwodowego, poza małżonkami, na sali są tylko sędziowie i pełnomocnicy stron. Najczęściej pełnomocnikiem jest adwokat lub radca prawny danej strony np. https://radcasilski.pl/. Jest to związane z udzieleniem pełnomocnictwa szczególnego, na potrzeby sprawy rozwodowej. Strony mogą zgłosić chęć udziału tzw. męża zaufania (to często bliska osoba strony). Mąż zaufania nie zabiera głosu podczas rozprawy. Na początku sprawdzana jest lista obecności i ustalane jest to, kto stawił się na rozprawie. Sąd weryfikuje, czy zawiadomienie zostało doręczone właściwie. Proces rozpoczyna się od zadania pytań małżonkom. Następny krok to przesłuchanie świadków, którym małżonkowie mogą zadawać pytania. Po przesłuchaniu świadków, sąd przesłuchuje małżonków, którzy mają za zadanie przedstawić swoje stanowisko i odnieść się do zeznań świadków. Ostatni etap to ogłoszenie wyroku. Małżonek nie musi uczestniczyć w trakcie ogłaszania wyroku. Jeśli nie zamierza się stawić, musi złożyć wniosek o dostarczenie wyroku.