Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie oznacza, że co najmniej jeden ze współmałżonków doprowadził do całkowitego i niemożliwego do odwrócenia rozpadu pożycia. Jest to jedyne wyjście z sytuacji, kiedy strony nie są w stanie doprowadzić do polubownego zakończenia małżeństwa. Poniższy artykuł przedstawi aspekty prawne tej procedury.

Kiedy można zdecydować się na taki rozwód?

Podczas rozwodu sąd powinien wskazać winnego/winnych zaistniałego stanu rzeczy. Jednak może od tego odstąpić, gdy obie strony zgodzą się, by takiego winnego nie wskazywać. Sprawa komplikuje się, gdy winny wypiera się winy. Wtedy zachodzi konieczność jej udowodnienia. Przesłankami umożliwiającymi rozwód z orzeczeniem o winie mogą być między innymi:

 • zdrada małżeńska,
 • brak zaangażowania w obowiązki małżeńskie,
 • przemoc w jakiejkolwiek formie,
 • alkoholizm,
 • brak współżycia seksualnego,
 • narkomania,
 • uchylanie się od zatrudnienia,
 • trwonienie majątku.

Na jakie benefity można liczyć?

Rozwód z orzeczeniem o winie wbrew popularnemu przekonaniu nie jest korzystniejszy od rozwodu bez orzeczenia, jeśli w grę wchodzi podział majątku wspólnego małżonków. Równie dobrze można ubiegać się o taki podział przy rozwodzie bez orzeczenia.

Nieco inaczej wygląda kwestia alimentów. Te bowiem dzielą się na alimenty na rzecz małoletniego dziecka i współmałżonka. Tych pierwszych sąd nie może nie zasądzić bez względu na rodzaj rozwodu. Nieco inaczej wygląda kwestia utrzymania byłego współmałżonka. Rozwód z orzeczeniem o winie może mieć wpływ na ich wysokość. Ponadto zwiększają one prawdopodobieństwo ich zasądzenia. Małżonek winny może zostać zobligowany do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb niewinnego. Co ważne, w takiej sytuacji sąd nie ma obowiązku uwzględniać niedostatku niewinnego lub też jego braku.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Rozwód z orzeczeniem o winie wymaga dopełnienia pewnych formalności. Przede wszystkim – konieczny będzie wniosek do sądu, by postępowanie rozwodowe mogło się w ogóle zacząć. We wniosku precyzuje się swoje stanowisko – przykładowo podaje się zdradę i alkoholizm jako podstawy do rozwodu. Ponadto wymienia się w nim dane powoda i pozwanego. Do wniosku załącza się pierwsze dowody w sprawie. Te mogą być różnorakie. Jako przykłady można podać:

 • zdjęcia z kochankiem wykonane przez prywatnego detektywa,
 • screenshoty korespondencji z tymże,
 • nagrania aktów przemocy dokonywanych przez małżonka,
 • zdjęcia poniżania w korespondencji elektronicznej,
 • dokumentacja medyczna (np. alkoholizmu),
 • materiały zebrane przez prywatnego detektywa,
 • zeznania świadków.

Niezbędny będzie także odpis aktu małżeństwa jako dowód jego zawarcia. Porozumienie rodzicielskie nie jest wymagane. Jeśli strony nie są w stanie uzgodnić przyszłej wizji sprawowania wspólnej władzy rodzicielskiej, sąd we własnym zakresie dokona jej podziału. Jeśli dokona ograniczenia władzy jednego z rodziców, zazwyczaj enumeratywnie wymieni, jakie uprawnienia w dalszym ciągu będą mu przysługiwały.

Gdzie odbywa się proces rozwodowy? Ile kosztuje?

Powód składa swój wniosek o rozwód z orzeczeniem o winie do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce wspólnego zamieszkania stron. Jednakże dzieje się tak wtedy i tylko wtedy, kiedy co najmniej jedna ze stron nadal tam mieszka. W każdej innej sytuacji wniosek kieruje się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.

Ze względu na swój stopień złożenia proces taki wymaga uiszczenia przez powoda opłaty sądowej w kwocie 600 zł. Eksmisja małżonka rażąco naruszającego zasady wspólnego mieszkania to 200 zł. 100 zł będą kosztowały odrębne wnioski o zmianę zabezpieczenia alimentów lub zabezpieczenie kontaktów z dziećmi. Jeśli sąd stwierdzi winę pozwanego, musi on zwrócić całość opłaty sądowej powodowi.