Rozdzielność majątkowa – aspekty prawne

Rozdzielność majątkowa potwierdza, że każdy z małżonków posiada oddzielny majątek i nim swobodnie dysponuje. Oznacza to, że nie bierze odpowiedzialności za zobowiązania drugiej strony, a wierzyciele nie mogą od niego wymagać spłaty wierzytelności. Dowiedz się, w jaki sposób powstaje rozdzielność majątkowa, jakie są jej rodzaje i jak ją ustanowić.

Jak powstaje rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa może powstać na kilka różnych sposób. Choć zazwyczaj jest efektem dobrowolnej ugody pomiędzy małżonkami, to nie zawsze tak musi być. Może ona przybrać formę:

  • intercyzy – jest to umowa pomiędzy małżonkami, którą sporządza się w formie aktu notarialnego w obecności notariusza;
  • przymusowego orzeczenia sądu – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wskazuje, że rozdzielność majątkowa w tym trybie może powstać tylko przy zaistnieniu „ważnych powodów”; według dotychczasowego orzecznictwa są to sytuacje, które zagrażają dobru rodziny lub interesom małżonka;
  • rozdzielności z mocy prawa – powstaje ona wówczas, kiedy jeden z małżonków zostaje ubezwłasnowolniony lub ogłasza swoją upadłość;
  • separacji – rozdzielność majątkowa powstaje w chwili orzeczenia separacji i ustaje w momencie jej zniesienia, chyba że małżonkowie zawnioskują inaczej.

Czy rozdzielność majątkowa jest tym samym co intercyza?

Powyższy akapit jednoznacznie wskazuje na to, że rozdzielność majątkowa nie jest tym samym co intercyza. Pomimo tego określania te często są używane zamiennie. Warto podkreślić, że intercyza jest jedynie dokumentem określającym zakres rozdzielności majątkowej. Co więcej, mogą znaleźć się w niej zapisy dotyczące wspólności małżeńskiej oraz inne ustalenie pomiędzy małżonkami. Często jest stosowna w związkach, w których jedna ze stron prowadzi ryzykowną działalność gospodarczą. Warto jednak wiedzieć, że intercyza nie działa wstecz, dlatego nie ma sensu jej podpisywanie w momencie, kiedy współmałżonek popadł już w długi.

Rodzaje rozdzielności majątkowej

Istnieją dwa rodzaje rozdzielności majątkowej, dzięki czemu małżonkowie mogą wybrać dowolny rodzaj umowy, który będzie najlepiej chronił ich interesy. Podstawowy z nich zakłada, że w przypadku rozwodu strony nie mają prawa do majątku swojego współmałżonka. Jednocześnie nie muszą także uiszczać opłaty za sądowy podział zgromadzonych aktywów, która może wynosić nawet 1000 zł. Warto jednak podkreślić, że taka rozdzielność majątkowa nie wpływa na dziedziczenie w przypadku śmierci, ponieważ wówczas zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Drugim rodzajem rozdzielności majątkowej jest natomiast rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Taka umowa trwa przez całe małżeństwo i kończy się nie tylko z momentem śmierci jednego ze współmałżonków, ale także w przypadku rozwodu. Zakłada wyrównanie majątków obu stron wraz z zakończeniem małżeństwa. Ma chronić osoby, które poświęcają się wychowaniu dzieci, przez co nie podejmują pracy zawodowej.

Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

O rozdzielność majątkową jeden z małżonków może wnioskować do sądu. Taki tryb wymaga jednak spełniania przesłanki „ważnego powodu”, o którym mowa w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Dużo lepszym rozwiązaniem jest podpisanie intercyzy za zgodą obu małżonków. Wymaga ona wizyty u notariusza i wspólnego podpisania aktu notarialnego, co wiąże się z opłatą (maksymalna stawka wynosi 400 zł). Jeśli rozdzielność majątkowa ustanawiana jest przed zawarciem małżeństwa, wystarczą jedynie dowody osobiste stron. Jeśli natomiast po ślubie, wówczas trzeba dostarczyć także akt małżeństwa oraz spis wspólnych składników majątku wraz z wyceną.