Regulamin konkursu ,,Świąteczny konkurs z marką KLAREKO”

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu “Świąteczny konkurs z marką KLAREKO” (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) i jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za jego zrealizowanie jest Redakcja swiatnaobcasach.pl zarejstrowana pod adresem: Mlądzka 29/186 Warszawa 04-136 NIP: 1132869511.

2. Fundatorem Nagród jest firma KLAREKO.

3. Informacje przekazane przez Uczestnika Konkursu będą wykorzystane w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r poz. 922 z późn. zm.). Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z Regulaminem.

4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnicy).

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które:

a. dodadzą Zadanie Konkursowe zgodne z tematem Konkursu (dalej: Praca Konkursowa) w miejscu wskazanym przez Organizatora (§ 3 pkt 2)
b. akceptują niniejszy Regulamin poprzez dodanie Pracy Konkursowej

3. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Brak spełnienia tego warunku skutkuje zdyskwalifikowaniem Uczestnika z Konkursu, a prawo do Nagrody zostanie cofnięte.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz agencji reklamowych, public relations, domów mediowych i innych firm współpracujących z Organizatorem oraz Fundatorem w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

§3 Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 16 grudnia 2020 i trwa do 15 lutego 2020 do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi do 16 lutego 2021 do godziny 23:59.

2. Przedmiotem Konkursu jest dodanie przez Uczestnika odpowiedzi, które polega na opisaniu „Bez czego nie wyobrażasz sobie świątecznych porządków”.

3. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych, ale nagrodzona może być tylko jedna Praca Konkursowa Uczestnika i – analogicznie – Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę podczas trwania Konkursu. Prace Konkursowe dodane po zakończeniu Konkursu nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

4. Zwycięska Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Jury powołane przez Organizatora spośród wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych do Konkursu.

5. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Zgłoszenie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Pracy Konkursowej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Praca Konkursowa jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie była dotychczas nigdzie publikowana, jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. W Pracy Konkursowej zawarty może być wyłącznie wizerunek Uczestnika zgłaszającego daną Pracę Konkursową. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Pracy Konkursowej w przypadku wątpliwości dotyczących zgodności Pracy Konkursowej z Regulaminem, w tym w wypadku podejrzenia naruszenia praw osób trzecich bez podawania przyczyn.

7. Z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej, Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie ze Pracy Konkursowej. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Pracy Konkursowej w zakresie publikacji w mediach społecznościowych marki KLAREKO i portalu SWIATNAOBCASACH.PL (Facebook i Instagram) tylko i wyłącznie ze wskazaniem autora Pracy Konkursowej oraz do korzystania z Pracy.

8. Organizator i Fundator nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone przez Uczestników do Konkursu. W szczególności Organizator i Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie do Konkursu Prac Konkursowych, do których Uczestnicy nie posiadają stosownych praw ani za treść publikowanych przez Uczestników materiałów, czy też niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Organizator dołoży wszelkich starań, aby Prace Konkursowe naruszające w/w postanowienia były usuwane z Konkursu.

9. Prace Konkursowe oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu. Ocenie podlegać będzie poziom kreatywny zgłaszanych Prac Konkursowych i dopasowanie do tematu Konkursu.

10. Spośród Prac Konkursowych przesłanych podczas trwania Konkursu Jury wybierze 3 (słownie: trzy) Prace Konkursowe, których autorzy otrzymają Nagrody.

11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie konkursu w dolnej części artykułu.

§ 4 Nagrody w Konkursie

1. W Konkursie są do wygrania 3 zestawy (zwane dalej pojedynczo „Nagroda”) środków czyszczących w skład których wejdzie: Uniwersalnik Piernikowy, Fenomenalny Mus Piernikowy.

2. Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307). 10. W przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wartość świadczenia stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

3. W ciągu maksymalnie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych po zakończeniu Konkursu, Zwycięzca skontaktuje się z Organizatorem Konkursu w celu dostarczenia niezbędnych danych osobowych Zwycięzcy do wysłania nagrody. Kontakt nastąpi pod adresem mailowym: [email protected]

4. W przypadku niezgłoszenia się Zwycięzcy lub niedostarczenia wszystkich w/w informacji w terminie 7 dni (słownie: siedmiu) Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub jakikolwiek ekwiwalent. Organizator i Fundator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu serwisu Facebook oraz za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych.

2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu lub działania niezgodne z zasadami korzystania z serwisu Facebook.

3. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, przez cały czas trwania Konkursu, a także w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników etapu Konkursu, którego reklamacja dotyczy. Reklamacja powinna być złożona mailowo na adres: [email protected] z dopiskiem: konkurs “Świąteczny konkurs z marką KLAREKO” Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie.

5. Zasady prowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

6. Fundator oraz Organizator nie przekaże danych osobowych Uczestników w celach innych niż cele niniejszego Konkursu.

§ 6 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest portal www.swiatnaobcasach.pl

2. Administrator danych osobowych Uczestników Konkursu oświadcza, iż dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym również ewentualnych reklamacji, doręczenia nagrody jak i podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie.

3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu służą jedynie prawidłowemu wykonaniu Konkursu i zostaną usunięte w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia upływu zgłaszania reklamacji, o którym mowa w Regulaminie, w punkcie 5 §3.

5. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres [email protected] , w temacie maila podając: konkurs “Świąteczny konkurs z marką KLAREKO” Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych.